Zakázka: Mikulov - generel kanalizace

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 223
Systémové číslo: P23V00000042
Datum zahájení: 03.11.2023
Nabídku podat do: 24.11.2023 13:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Mikulov - generel kanalizace
 • Druh zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Město Mikulov (7427 obyvatel) má vypracovaný generel kanalizace roku 2010. Vzhledem k rozvoji města, k vývoji metodiky zpracování koncepčních materiálů, legislativním požadavkům a potřebě města a provozovatele kanalizace mít aktuální koncepční materiál pro zodpovědné rozhodování o obnově infrastruktury a rozvoji města je potřebné aktualizovat a doplnit stávající generel kanalizace města. Město Mikulov má povodí o rozloze cca 330 ha, délka kanalizační sítě je 29,14 km, počet úseků kanalizace je 1200 a počet revizních šachet 1188. Počet objektů na kanalizaci (dešťové zdrže, čerpací stanice, odlehčovací komory a výustní objekty) je cca 21.Město se připravuje na oddělení dešťových vod v lokalitě „pod Novou„ – oddělení umožní odlehčení až 800 l/s před čistírnou odpadních vod Mikulov.

2.1 Předmětem zakázky je vypracování projektové dokumentace a související požadované činnosti:
2.1.1. Převzetí a vyhodnocení podkladů převzatých od objednatele,
2.1.2. Zajištění průzkumů a podkladů nutných pro zpracování díla nebo jejich doplnění,
2.1.3. Vodní toky
2.1.4. Sestavení modelu povrchového odtoku z odvodňovaného území,
2.1.5. Provedení účelové monitorovací kampaně na stokové síti města,
2.1.6. Sestavení modelu stávající kanalizační sítě včetně kalibrace a verifikace modelu, vyhodnocení stávajícího stavu
2.1.7. Návrh nápravných opatření na stokové síti pro výhledový stav
2.1.8. Sestavení modelů kanalizační sítě pro výhledový stav odkanalizovaných ploch podle platného územního plánu a podle nápravných opatření,
2.1.9. Závěrečná zpráva, projednání konceptu s objednatelem a zapracování připomínek od objednatele do čistopisu generelu, kompletace a tisky generelu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: ZMRZ uzavřená výzva
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ

Místo plnění

 • Břeclav

Zadavatel

 • Úřední název: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
 • IČO: 49455168
 • Poštovní adresa:
  Čechova 1300/23
  69002 Břeclav

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vak-bv.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě zakázky